Author Archive

ALSNOG UITSTEL VOOR BEHALEN VAN CODE-95

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

Eind 2020 moesten de opleidingscentra voor een korte periode opnieuw sluiten. Er was geen duidelijkheid of er een uitstel voor het behalen van code 95 zou toegekend worden. De Europese Unie heeft nu beslist om toch uitstel toe te kennen.

Rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur verstrijkt tussen 1 september 2020 en 30 april 2021 zullen automatisch verlengd worden met 6 maanden. Deze 7 maanden beginnen te lopen vanaf de vervaldatum van de medische schifting en/of code 95. Je hoeft hiervoor niets te doen.

We raden je toch aan om je tijdig in te schrijven voor opleidingen. Door de inhaalbeweging die gemaakt moet worden zijn vele opleidingen volzet. Stel je opleiding dus zeker niet uit.

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID TERUG VAN START

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

Sinds 1 december mag er terug opleiding code 95 gegeven worden. Trans-Form hervat de opleidingen vanaf zaterdag 12 december.

Het is vanaf heden ook toegelaten om opleidingen online te laten doorgaan. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Trans-Form zal voorlopig de opleidingen nog klassikaal laten doorgaan. Wij doen een oproep om onze corona-maatregelen te respecteren.

 • Mondmasker dragen verplicht, ook tijdens de les.
 • Bewaar 1.5 meter afstand.
 • Was regelmatig je handen. 

Eerstvolgende open opleidingen zijn Rij- & Rusttijden en ADR-Vrijstelling. 

OPLEIDING OPNIEUW STOPGEZET VANWEGE COVID-19

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

De overheid heeft voor de tweede maal dit jaar beslist om de rijscholen en rij-opleidingscentra verplicht te sluiten tot en met zaterdag 13 december.

Hieronder vallen:

 • Alle rijopleidingen.
 • Nascholingen vakbekwaamheid (code 95).
 • Theorie- en praktijkexamens voor het behalen van het rijbewijs.

Momenteel is nog geen beslissing genomen over eventueel uitstel voor het behalen van code 95. Dat gebeurt op Europees niveau. 

Wel is reeds beslist dat de maximale termijn van 60 dagen tussen opleidingen bestaande uit twee delen overschreden mag worden als dit niet mogelijk is vanwege de opschorting van de opleiding nascholing vakbekwaamheid. U krijgt tijd tot en met uiterlijk 30 september 2021 om het tweede deel te volgen.

Trans-Form houdt U op de hoogte wanneer meer nieuws over maatregelen bekend raakt.

 

ADR OPLEIDING TELT VOORTAAN MEE VOOR CODE95

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

Opleiding ADR voor chauffeurs telt voortaan mee voor 35 uur nascholing die gevolgd dient te worden in het kader van code 95. Wie de opleiding voor de eerste maal volgt krijgt 14 kredietpunten, zowel voor ADR categorie I (colli), als voor ADR categorie II (tank). De hernieuwingscursus telt mee voor 7 kredietpunten. Opleidingen gevolgd vanaf 22 augustus 2020 komen in aanmerking. 

Meer info kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

AANPASSING VAN DE RIJ- & RUSTTIJDEN IN HET MOBILITY PACKAGE

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

De Europese Unie heeft onlangs het nieuwe mobility package goedgekeurd. De wijzigingen van de rij- & rusttijden treden al op 20 augustus in voege. Hieronder een overzicht van de maatregelen.

GESCHIKTE ACCOMMODATIE VOOR NORMALE WEKELIJKSE  RUST

Normale wekelijkse rust in het voertuig doorbrengen blijft verboden. Het is enkel toegelaten bij verkorte wekelijkse rust. De werkgever moet bij normale wekelijkse rust een geschikte slaapaccommodatie met sanitair voorzien.  

NORMALE WEEKENDRUST THUIS KUNNEN GENIETEN

De chauffeur moet de mogelijkheid krijgen om na maximaal vier weken de normale wekelijkse rust thuis te nemen. De chauffeur is niet verplicht hierop in te gaan, maar de werkgever moet kunnen bewijzen dat de mogelijkheid er is, bijvoorbeeld aan de hand van dienstroosters. Thuis is de operationele zetel waar de werknemer normaal tewerkgesteld is, of de woonplaats van de chauffeur.

TWEE OPEENVOLGENDE VERKORTE WEKELIJKSE RUST TOEGELATEN

Twee opeenvolgende weken verkorte wekelijkse rust nemen wordt toegelaten mits volgende voorwaarden:

 • Enkel bij internationaal transport waarbij de wekelijkse rust genomen wordt in het buitenland.
 • Minstens twee van de vier wekelijkse rusttijden in vier opeenvolgende weken moeten normale weekendrusten zijn.
 • De verkorte wekelijkse rust moet verplicht gecompenseerd worden voorafgaand aan en aansluitend op een normale wekelijkse rust
 • De compensatie moet genomen worden binnen drie weken.
 • De chauffeur moet na maximaal drie weken de mogelijkheid krijgen om zijn normale wekelijkse rust thuis te nemen.

WEKELIJKSE RUST ONDERBREKEN VOOR BOOT OF TREIN

Tot voor kort mocht enkel de dagelijkse rust onderbroken worden om op en af de boot of trein te rijden. In de nieuwe regels is voorzien dat ook de wekelijkse rust tweemaal onderbroken mag worden mits volgende voorwaarden:

 • De onderbreking mag in totaal maximum één uur duren.
 • De boot- of treinreis bedraagt minstens acht uur.
 • De chauffeur moet over een slaapcabine beschikken.
 • De rust moet verplicht aangeduid worden met het speciaal symbool voorzien in de tachograaf.

RIJTIJD OVERSCHRIJDEN VOLGENS ARTIKEL 12

Bij onvoorzienbare omstandigheden mag de dagelijkse en wekelijkse rijtijd overschreven worden, om de operationele zetel van de werkgever, of de woonplaats van de chauffeur te bereiken:

 1. Met maximum één uur, indien er een normale of verkorte wekelijkse rust genomen wordt
 2. Met maximum twee uur, indien de chauffeur vooraf een ononderbroken rijtijdonderbreking neemt van 30 minuten, en als de overschrijding gebeurt om een normale wekelijkse rust te nemen. Dus niet voor het nemen van een verkorte wekelijkse rust.

De reden van de afwijking moet op een print vermeld worden, ten laatste bij het bereiken van de operationele vestiging of de woonplaats.

De tijd van verlenging moet en bloc gecompenseerd worden binnen de drie weken aansluitend op een dagelijkse of wekelijkse rust.

WIJZIGINGEN DIE LATER VERWACHT WORDEN

Er zullen nog wijzigingen volgen in de cabotage- en detacheringsregels. Trans-Form houdt je telkens op de hoogte wanneer nieuwe regels in de praktijk worden omgezet.

Neem contact op als je nog vragen hebt.

HEROPSTART NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VANAF 11 MEI

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

Vanaf 11 mei wordt de nascholing vakbekwaamheid (code 95) heropgestart. De nascholing was opgeschort om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. De overheid acht nu de tijd rijp om de opleidingen te hervatten.

Trans-Form treft de noodzakelijke maatregelen zodat opleidingen veilig kunnen plaatsvinden. Het aantal plaatsen voor klassikale opleidingen wordt beperkt om anderhalve meter afstand tussen de zitplaatsen te creëren. Handgel wordt voorzien. Leslokalen worden ontsmet. 

Wij vragen aan cursisten om een mondmasker en schrijfgerei mee te brengen. Een mondmasker is verplicht wanneer anderhalve meter afstand niet gerespecteerd kan worden, bijvoorbeeld bij praktijkles eco-driving. 

Verder is er goed nieuws voor wie in de problemen komt met het hernieuwen van de vakbekwaamheid. Wanneer de code 95 vervalt tussen 16 maart en 30 september, dan blijft de code op het rijbewijs geldig tot 30 september. 

Rijgeschiktheidsattesten waarvan de geldigheid vervalt tussen 16 maart tot en met 30 december 2020, worden verlengd tot 31 december op voorwaarde dat u vóór 11 juni 2020 de desbetreffende dienst verwittigd.

Meer info over de maatregelen kan U terugvinden op deze link van de Vlaamse overheid.

Trans-Form wenst iedereen een goede gezondheid! Wij hopen jullie snel terug te zien op één van onze opleidingen!

ALLE OPLEIDINGEN OPGESCHORT DOOR CORONA CRISIS

Written by Thomas Dumolyn on . Posted in Nieuws

Naar aanleiding van het Covid-19 virus worden alle opleidingen tot nader order opgeschort. Het is voorlopig afwachten wanneer de opleidingen terug van start zullen gaan.

Chauffeurs waarvan de geldigheidsduur van de code 95 vervallen is vanaf 16 maart 2020 of nog zal vervallen voor het einde van de noodmaatregelen, krijgen een verlenging van vier maand. Deze verlenging gaat in op de dag, volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

De termijn om nascholing te volgen wordt dan ook verlengd met vier maand. Kredietpunten van eerdere opleidingen zullen hiervoor uitzonderlijk langer dan vijf jaar geldig zijn en dus toch nog kunnen meetellen voor de 35 uur nascholing.

Chauffeurs die zich in die situatie bevinden krijgen voorrang om afspraken voor opleidingen te maken. Meer info kan je terugvinden op https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-c-of-d-voor-vrachtwagen-bus-of-autocar/vakbekwaamheid-voor-rijbewijs-c-en-d.

Als het rijgeschiktheidsattest in de periode van de noodmaatregelen zou vervallen, dan wordt dit verlengd op voorwaarde dat de chauffeur binnen 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen de bevoegde dienst contacteert om een afspraak vast te leggen.

Voorlopig gaan de onderzoeken voor de medische schifting in de mate van het mogelijke nog door. Als deze ook zouden worden stopgezet en het rijgeschiktheidsattest daardoor in de periode van de noodmaatregelen zou vervallen, dan wordt dit verlengd op voorwaarde dat de chauffeur binnen een periode van 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen de bevoegde dienst contacteert om een afspraak te maken.

De lessen of examens ADR zijn eveneens stopgezet. Er wordt uitstel verleend voor ADR-opleidingsgetuigschriften die in de komende weken en maanden verstrijken. Concreet moet het examen chauffeur per uitzondering afgelegd worden vóór 1 december 2020. Meer info kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens/coronamaatregelen-bij-adr.

Trans-Form wenst iedereen een goede gezondheid! We zien jullie terug wanneer deze moeilijke periode achter de rug is!

ERKENNING