Algemene voorwaarden

Door de opleiding aan te vragen verbindt men zich tot de algemene voorwaarden van TRANS-FORM.

 1. TRANS-FORM behoudt steeds het recht om de prijzen te wijzigen. Indien er reeds een opleiding werd gepland, dan zal TRANS-FORM de klant per mail over de prijswijziging op de hoogte stellen.
 2. De vereiste betalingstermijn wordt aangegeven op de factuur van TRANS-FORM.
 3. Na verstrijken van de betalingstermijn kan TRANS-FORM aanspraak maken op verwijlintresten ten belope van de wettelijke rentevoet, alsook het recht om alle kosten te recupereren die voorvloeien uit de ingebrekestelling van betaling.
 4. TRANS-FORM formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om ten allen tijde een geplande cursus te annuleren, of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum, zonder dat TRANS-FORM hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.
 5. Eventuele annulatie door de klant dient per mail te gebeuren en is slechts mogelijk tot één dag voor aanvang van de opleiding. Volgende annulatiekosten zijn van toepassing:
 • Annulatie één week voor de eerste dag van de opleiding: kosteloos.
 • Minder dan één week voor de start van de opleiding: 50% van de trainingskosten.
 • Op dag van de opleiding: 100% van de trainingskosten.
 1. TRANS-FORM is niet verantwoordelijk voor schade, zowel materiële als lichamelijke, veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de opleiding.
 2. Bij gebruik van een eigen voertuig tijdens de opleiding is TRANS-FORM niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door dit voertuig, zoals bijvoorbeeld ongevalsschade of boetes.
 3. De deelnemer van de opleiding dient de regels van TRANS-FORM met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid te volgen. Niet-naleven van de regels kan leiden tot onmiddellijk stopzetten van de opleiding zonder enige vorm van compensatie en zonder een attest te ontvangen.
 4. De deelnemer van de opleiding dient de integriteit van TRANS-FORM, de docenten, en de  andere deelnemers te respecteren. Niet-respecteren van de integriteit, verbale, non-verbale, en fysieke agressie, kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van de opleiding zonder enige vorm van compensatie en zonder een attest te ontvangen.
 5. De deelnemer dient stipt op het opgegeven aanvangsuur van de opleiding aanwezig te zijn, en de tijdsindeling van de les na te volgen. Te laat komen, of de tijdsindeling niet respecteren, kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van de opleiding zonder enige vorm van compensatie en zonder een attest te ontvangen.

Website Disclaimer

Deze website is eigendom van

Opleidingscentrum Trans-Form BV

Autobaan 10 B-8210 Loppem Tel: +32 (0) 50 833.800 [email protected] BTW: BE 0741.383.767

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TRANS-FORM BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

TRANS-FORM levert grote inspanningen opdat de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden opduiken. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal TRANS-FORM de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

TRANS-FORM kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de beheerder van de website contacteren via [email protected].

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Internationaal TRANS-FORM geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

TRANS-FORM kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Koppeling naar andere websites

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van overheden, instanties of organisaties en er wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. TRANS-FORM kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.trans-form.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website via [email protected]. U zal zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de toelaatbaarheid hiervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen en vragen in verband met deze website of algemene voorwaarden dienen schriftelijk gericht te worden aan TRANS-FORM BV, Autobaan 10, 8210 Loppem. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Op geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze site zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van TRANS-FORM gevestigd is, bevoegd.

 

Privacybeleid (conform GDPR)

TRANS-FORM verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij [email protected].

Bij TRANS-FORM hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.*

Verwerkingsdoeleinden

TRANS-FORM verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen en klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van inschrijvingen voor de opleidingen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze (pre)contractuele relatie en alle daaraan wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

_______________

*Dit zijn de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Inschrijving voor opleiding vakbekwaamheid

Bij een inschrijving vragen we minimale gegevens Voornaam, Achternaam, E-mail, Adresgegevens, Facturatiegevens, Rijksregisternummer, Geboorteplaats om je inschrijving correct te kunnen verwerken, zowel administratief, financieel (betaling van de factuur) als organisatorisch.

Contactformulier

Uw contactgegevens kunnen door TRANS-FORM worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, e-mail, telefoonnummer, e‑mailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht.

Delen van persoonsgegevens

TRANS-FORM verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven, niet te verkopen, noch commercieel ter beschikking te stellen aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Verplichte en technische cookies:

deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van bepaalde delen van onze websites. Bijvoorbeeld om te navigeren tussen de verschillende delen van de website en om formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet werken, of niet optimaal werken. Met deze cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze websites om de inhoud en performantie ervan te verbeteren.

Functionele cookies:

Functionele cookies maken het gemakkelijker voor onze websites om te werken, een betere surfervaring van onze bezoekers te ondersteunen en ze gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld, deze cookies kunnen uw taalvoorkeur onthouden en of er u al gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u bij uw volgende bezoek aan de website deze vraag niet nog eens krijgt.

BookingBug: TRANS-FORM maakt gebruik van een derde-partij website https://www.bookingbug.co.uk/ om gegevens van de inschrijvers bij te houden en te verwerken zodat bezoekers in real time kunnen zien wanneer de opleiding volzet is.

Reclamecookies:

Google Analytics Cookies: TRANS-FORM maakt gebruik van Google Analytics Cookies om te analyseren hoe gebruikers zijn website gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (waaronder uw IP‑adres) wordt doorgezonden aan en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor website‑operatoren. Google geeft deze informatie eventueel ook door aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.